fbpx

Tietosuojaseloste

Medi-B Oy:n rekisteri -ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste henkilötietolain (22.4.1999/523) 10§ ja 2§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaan.

Rekisterinpitäjä

Medi-B Oy Y-tunnus: 3104715-1
Osoite: Paciuksenkatu 19, 00270, Helsinki 
info@medi-b.fi puh: 0503503219

Rekisterin yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava: Joanna Bobbie joanna@medi-b.fi puh: 0503503219

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 – Asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde ja toimeksianto. – Asiakassuhteen ylläpito ja hoito. – Rekisteri tuottamia terveyspalveluja varten. – Laskutusta ja perintää varten. – Yhteydenottojen, asioinnin, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin. – Markkinointi- ja/tai viestintätarkoituksiin asiakkaan suosutumuksella.

Käsiteltävät henkilötiedot

Terveystiedot, laskutustiedot, perustiedot (hetu, nimi, osoite, sähköposti, kieli, sukupuoli, kansallisuus), palautteiden käsittely , virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot, ajanvaraustiedot

Yhteydenottolomake ja chat
Kun otat meihin yhteyttä – lähetät yhteydenottopyynnön/palautteen niin voimme kerätä lomakkeella olevat tiedot asiakasrekisteriimme.

Analytiikka

Sivuston kävijöistä voidaan kerätä tilastotietoa kävijöiden määrästä, vierailluista sivuista, miltä sivulta vierailu on alkanut ja miten sivuilla liikutaan. Tätä varten sivustolle on asennettu analytiikkaohjelma Google Analytics sekä plugin MonsterInsights.

Löydät tietoa Googlen tietosuojakäytännöstä http://www.google.fi/policies/privacy
Tietoa Monster Insightsin GDPR yhteensopivuudesta: https://www.monsterinsights.com/addon/eu-compliance/

Sivustolla kerätty analytiikkatieto anonymisoidaan automaattisesti niin, että yksittäiset sivuston käyttäjät eivät ole tunnistettavissa tallennetuista tiedoista.

Analytiikkatietoja käytetään sivuston teknisen toimivuuden varmistamiseksi sekä markkinoinnin tueksi kertomalla esimerkiksi, miten markkinointi on lisännyt sivuston kävijöitä tai mikä palvelu heitä on kiinnostanut. Yksittäisistä käyttäjistä ei ole henkilötietoja. Analytiikkatietoja saavat käsitellä vain näitä tehtäviä tekevät henkilöt tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Analytiikkatietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.

Kuinka kauan tietoa säilytetään
Henkilötietoja säilytetään koko asiakassuhteen ajan. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Rekrytoinnin aikana kerättyä tietoa säilytetään 12kk ajan, mikäli rekisteröidy ei erikseen pyydä muuta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itse. Asiakkaalta itse, hänen nimeämä lähiomainen tai hänen laillinen edustaja. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Väestörekisterikeskuksesta. – Asiakkaan suostumuksella toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai terveydenhuollon ammattihenkilöiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA: ulkopuolelle. Medi-B työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Tarvittaessa tiedot voidaan siirtää tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuallinen aineisto: Säilytetään lukitussa kaapissa. Kaappin päässy on tiedossa vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaalisen aineisto: Tiedot kerätään tietokantoihin jotka ovat palomuurilla ja salasanoilla suojattu. Kaikki laitteisiin päässy vain salasanoilla. Kaikkiin käyttö ovat oikeutettuja vain ne Medi-B työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin tietoihin. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten tietojen oikaisua. On oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Kuitenki Medi-B:llä on lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti.

Miten otat yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse ja sopia tietojen tarkistuksesta. Samalla sovitaan myös henkilötietojen varmennuksesta, jotta tiedot luovutetaan oikealle henkilölle.