1. Rekisterinpitäjä  Medi-B Oy Y-tunnus: 3104715-1 Osoite: Paciuksenkatu 19, 00270, Helsinki info@medi-b.fi puh: 0503503219
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissaTietosuojavastaava: Joanna Bobbie joanna@medi-b.fi puh: 0503503219
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus– Asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen asiakassuhde ja toimeksianto. – Asiakassuhteen ylläpito ja hoito. – Rekisteri tuottamia terveyspalveluja varten. – Laskutusta ja perintää varten. – Yhteydenottojen, asioinnin, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin. – Markkinointi- ja/tai viestintätarkoituksiin asiakkaan suosutumuksella.      
4. Käsiteltävät henkilötiedot– Terveystiedot – laskutustuedot – perustiedot (hetu, nimi, osoite, sähköposti, kieli, sukupuoli, kansallisuus) – Palautteiden käsittely – Virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot – ajanvaraustiedot
5. Henkilötietojen säilytysaikaHenkilötietoja säilytetään koko asiakassuhteen ajan. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Rekrytoinnin aikana kerättyä tietoa säilytetään 12kk ajan, mikäli rekisteröidy ei erikseen pyydä muuta.
6. Säännönmukaiset tietolähteetRekisteröidyltä itse. Asiakkaalta itse, hänen nimeämä lähiomainen tai hänen laillinen edustaja.  Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Väestörekisterikeskuksesta. – Asiakkaan suostumuksella toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai terveydenhuollon ammattihenkilöiltä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja ei siirretä EU tai ETA: ulkopuolelle.  Medi-B työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Tarvittaessa tiedot voidaan siirtää tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
8. Henkilötietojen suojauksen periaatteetManuallinen aineisto: Säilytetään lukitussa kaapissa. Kaappin päässy on tiedossa vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaalisen aineisto: Tiedot kerätään tietokantoihin jotka ovat palomuurilla ja salasanoilla suojattu. Kaikki laitteisiin päässy vain salasanoilla. Kaikkiin käyttö ovat oikeutettuja vain ne Medi-B työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat.
9 Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin tietoihin. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti.
10. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten tietojen oikaisua. On oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Kuitenki Medi-B:llä on lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.  Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti
11. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenRekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
12. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.  Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti